Międzynarodowe Sympozjum Naukowe "Postęp w technikach wytwarzania i konstrukcji maszyn" jest cykliczną konferencją naukową, organizowaną co dwa lata, począwszy od 2005 r. przez Studenckie Koło Naukowe Podstaw Inżynierii Produkcji, działające przy Katedrze Podstaw Inżynierii Produkcji mieszczącej się na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej w Lublinie. Współorganizatorem MSN jest Studenckie Koło Naukowe Procesów Polimerowych, działające przy Katedrze Procesów Polimerowych znajdującej się na tym samym wydziale PL. Konferencja jest objęta patronatem władz Politechniki Lubelskiej oraz SIMP, a także lubelskiego oddziału PAN.

Celem Międzynarodowego Sympozjum Naukowego pt. "Postęp w technikach wytwarzania i konstrukcji maszyn" jest wymiana najnowszych osiągnięć, informacji i doświadczeń w pracy naukowo-badawczej młodych pracowników nauki, doktorantów oraz członków studenckich kół naukowych z zakresu technik wytwarzania i konstrukcji maszyn.

Tematyka Sympozjum obejmuje zagadnienia związane z mechaniką procesu skrawania (zarówno materiałów metalowych jak i niemetalowych), wytwarzaniem części maszyn z tworzyw polimerowych oraz kształtowaniem wyrobów w procesie obróbki plastycznej, a także wykorzystanie nowoczesnych technik wytwarzania, w tym kształtowania przyrostowego. Ponadto tematyka Sympozjum obejmuje zagadnienia związane z wykorzystaniem w polskich i światowych ośrodkach akademickich i badawczo-rozwojowych oraz w przemyśle systemów komputerowego wspomagania prac inżynierskich (CAE), projektowych (CAD) oraz wytwarzania (CAM), nowoczesnych metody i technik pomiarowych oraz modelowania procesów projektowania i wytwarzania z zastosowaniem metod numerycznych i sztucznej inteligencji. Ważnym obszarem zainteresowań prezentowanych podczas Sympozjum jest szeroko rozumiana aplikacja wiedzy teoretycznej w praktyce inżynierskiej. Ma to szczególnie znaczenie z uwagi na obserwowane trendy rozwojowe technik wytwarzania oraz wymogi związane z normalizacją i standaryzacją. Organizowane przez Politechnikę Lubelską Sympozjum pozwala na merytoryczną dyskusję na temat aktualnego postępu w technikach wytwarzania oraz potrzeb w zakresie stosowanych metod i środków wytwórczych. Znaczącą rolą Sympozjum jest także przedstawianie, analizowanie i dyskusja nad kierunkami i zakresem prac naukowo-badawczych realizowanych przez młodych pracowników nauki, słuchaczy studiów doktoranckich i studiów podyplomowych oraz grupy studentów zaangażowanych w działalność studenckich kół naukowych, zarówno w kraju jak i za granicą. Prezentowane w kolejnych edycjach MSN wyniki najnowszych badań doświadczalnych oraz modelowania z wykorzystaniem różnorodnych metod obliczeniowych przyczyniają się do poszerzania i rozwoju wielu dyscyplin nauki, głównie w obszarze nauk technicznych.

Referaty zgłaszane na Sympozjum, napisane w języku polskim lub angielskim, zawierające wyniki oryginalnych prac naukowo-badawczych związanych z tematyką MSN, po zrecenzowaniu przez członków międzynarodowego Komitetu Naukowego są publikowane w czasopismach krajowych znajdujących się na liście A i B Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także publikowane jako rozdziały w monografiach naukowych.

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnych edycjach naszego Sympozjum. Liczymy na prezentację prac naukowych stanowiących podsumowanie doktoratów, prac realizowanych w ramach projektów badawczych i grantów, badań naukowych i projektów wynikających ze współpracy z przemysłem, a także prac związanych z działalnością studenckich kół naukowych. Cyklicznie organizowane spotkania przedstawicieli różnych środowisk reprezentujących naukę i przemysł podczas Międzynarodowego Sympozjum Naukowego pozwoliły na zawiązanie nowych kontaktów, umocnienie już istniejących znajomości, zawiązywanie się długoletnich przyjaźni, wymianę doświadczeń i owocną współpracę między polskimi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Mając za sobą kilkanaście lat historii MSN możemy powiedzieć, że osoby, które brały już udział w Sympozjum chętnie do nas przyjeżdżają ponownie, a ci, którzy zawitają po raz pierwszy, są przyjmowani z życzliwością i w duchu dobrych tradycji akademickich.

Komitet Organizacyjny MSN