Kiedy?

VII Międzynarodowe Sympozjum Naukowe "Postęp w technikach wytwarzania i konstrukcji maszyn" odbędzie się w dniach 24-26 maja 2017 r.

Gdzie?

Miejscem Sympozjum jest ośrodek wypoczynkowy „W Krainie Alicji Wellness & Spa", ten sam, w którym odbyło się Sympozjum w 2015 roku. „W Krainie Alicji Wellness & Spa" mieści się w Nałęczowie, przy ulicy Kolejowej 37.

Za ile?

Koszt udziału w SYMPOZJUM wynosi 1200 PLN brutto i obejmuje: koszty publikacji jednego referatu, noclegi oraz pełne wyżywienie, uroczystą kolację, materiały konferencyjne i atrakcje turystyczne. Koszt publikacji kolejnego referatu, przy zgłoszonym udziale w SYMPOZJUM, wynosi 550 PLN brutto. Wymagany jest udział w Sympozjum przynajmniej jednego z autorów.

Organizatorzy nie przewidują możliwości publikacji artykułu bez udziału w SYMPOZJUM.

Opłatę należy uiścić do dnia 31 marca 2017 r. na konto KOŁA NAUKOWEGO PODSTAW INŻYNIERII PRODUKCJI: POLITECHNIKA LUBELSKA, Bank PKO S.A. O/LUBLIN, nr 78 1240 5497 1111 0000 5006 2364, z dopiskiem: SYMPOZJUM - KNPIP.

Co w zamian?

Artykuły naukowe zawierające wyniki prac naukowo-badawczych związane z tematyką SYMPOZJUM po otrzymaniu pozytywnych recenzji zostaną opublikowane. Istnieje możliwość publikacji w polskich czasopismach naukowych z listy B MNiSW wydawanych w języku angielskim (co najmniej 10 pkt) oraz publikacji jako rozdział w monografii naukowej. Podstawowym językiem, w którym mają być przygotowane artykuły, jest język angielski, z uwagi na wymogi czasopism. Artykuły naukowe, które zostaną zakwalifikowane przez Komitet Naukowy do wygłoszenia na Sympozjum, a odrzucone przez recenzentów z czasopism zostaną wydane w monografii naukowej, w związku z czym autorzy powinni przygotować artykuły w takiej objętości, aby mogły one zostać one zaliczone jako rozdział w monografii (co najmniej pół arkusza wydawniczego). W wyjątkowych przypadkach mogą zostać przyjęte artykuły w języku polskim, które zostaną wydane w monografii naukowej. Szczegółowe wymogi redakcyjne zostaną przesłane Autorom po zakwalifikowaniu referatów (na podstawie nadesłanych w zgłoszeniu streszczeń) w Komunikacie nr 2 do dnia 12 lutego 2017 r.

Lista czasopism, które wyraziły zgodę na opublikowanie wybranych referatów zgłoszonych na MSN2017:

  • Advances in Science and Technology Research Journal
  • Applied Computer Science
  • Journal of Ecological Engineering

Trwają rozmowy również z innymi czasopismami.

Prezentacje wygłaszane podczas Sympozjum w zależności od sesji, do której zostaną zakwalifikowane powinny być wykonane w języku angielskim lub polskim.

Plakaty zgłoszone na sesję plakatową powinny być wykonane w języku angielskim.

Zgłoszenie uczestnictwa

Zgłoszenie uczestnictwa w VII Międzynarodowym Sympozjum Naukowym będzie możliwe za pomocą formularza udostępnionego na stronie internetowej od 10 grudnia 2016.

Inne informacje

Strona internetowa "W Krainie Alicji Wellness & Spa": www.wkrainiealicji.pl